ANBI

Hieronder de gegevens die de Belastingdienst verplicht iedere ANBI te publiceren. De Protestantse Gemeente Rijnwaarden kent twee Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).

Kerk

Naam Protestantse Gemeente Rijnwaarden (PGR)
Telefoon 0316-541282
RSIN/Fiscaalnummer :  809557083                /   KvK nummer: 76429598
Bankrekening NL23RABO0327922788
Website www.pgrijnwaarden.nl
E-mail info@pgrijnwaarden.nl
Adres

Markt 15, 69115 AH, Lobith

Diaconie 

Naam Protestantse Gemeente Rijnwaarden (PGR)
Telefoon 0316-541282
RSIN/Fiscaalnummer   824133316                      / KvK-nummer:  76429709
Bankrekening NL78ABNA0534311822
Website www.pgrijnwaarden.nl
E-mail diaconie@pgrijnwaarden.nl
Adres Markt 15, 69115 AH, Lobith

Nummer Kamer van Koophandel is niet van toepassing

Algemeen

De Protestantse Gemeente te Rijnwaarden (PGR) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De PGR is een zelfstandig onderdeel van de PKN als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk of via deze link Kerkorde protestantse kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen waarmee ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Rijnwaarden en daarmee op het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen van deze gemeente. Binnen de Protestante Kerk is een strikte scheiding tussen financiën benodigd voor de instandhouding van onze kerkgemeenschap (College van Kerkrentmeesters) en financiën benodigd voor hulp aan anderen (College van Diakenen).

Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente: predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Actuele gegevens staan in het Kerknieuws.

De ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Doelstelling/visie

De Protestantse Gemeente van Rijnwaarden heeft de Bijbel als inspiratiebron. Zij is als gemeente van Christus een ontmoetingsplaats, waar ruimte is voor het ervaren van God in het vieren, leren en dienen. Dat betekent dat onze missie is:

  • omzien naar elkaar
  • oog hebben voor de ontwikkelingen in de samenleving veraf en dichtbij en daarvoor openheid en ruimte bieden binnen onze activiteiten
  • betrokken zijn bij zwakkeren in de samenleving

Beleidsplan

De PGR werkt met een beleidsplan waarmee wij onze positie bepalen en een koers uitzetten. Hier staat het beleidsplan voor de periode 2021 – 2025

Activiteiten 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het in stand houden van alle activiteiten. De leden voeren de activiteiten uit. Informatie over de activiteiten staat in Kerknieuws en/of op de website.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

 

ANBI-KERK

College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (RCBB). (Ordinantie 11, art. 3). De samenstelling van het Collega van Kerkrentmeesters staat op de website.

Beloningsbeleid 

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de  ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.  Andere leden van de kerkenraad, college en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht haar werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

ANBI – DIACONIE

College van Diakenen

Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente Rijnwaarden hebben. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending).
Voor de werkzaamheden van dit college wordt verwezen naar het beleidsplan van de Diaconie.

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk.

Beloningsbeleid 

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst. De diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

Doelstelling en activiteiten 

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling en het beleid van de Protestantse Gemeente te Rijnwaarden, waarbij de nadruk ligt op:

  • betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld;
  • oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd. Kernwoorden daarbij zijn:

  • Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel
  • Helpen met woord en daad

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Door samenwerking via ons landelijk orgaan Kerk in Actie en daarmee inzet van professionele krachten is het “Signaleren, Melden, Helpen” effectiever.

Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Ook ondersteunen wij financieel (in woord en daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk in Actie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen.

Meer over onze missie en visie staat in het beleidsplan . Zie onder College van Kerkrentmeesters.

Onze hoofdactiviteiten zijn “Signaleren, Melden, Helpen”. Het helpen resulteert vaak in activiteiten (zoals inzamelingen voor projecten) die worden aangekondigd via het Kerknieuws en soms ook via de website.

Het College heeft als streven om ontvangen giften ook in dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in de begroting.

Voor het doen van een gift of periodieke schenking, zie geven.