Wie we zijn

Onze kerkgemeenschap vierde in 2010 haar 350-jarig bestaan en is gevormd vanuit de zes dorpen op het Gelders Eiland. De gemeenschap kent een verscheidenheid aan leden en kerkvrienden. Er zijn er met wortels in De Liemers, in de binnenvaart en vanuit andere streken uit het land of buitenland. De geschiedenis van het Gelders Eiland draagt dit met zich mee. Dit uit zich in een open houding naar elkaar toe en de manier waarop wij ons geloof belijden.

Hoe we werken

De kerkenraad bestuurt de gemeente. Zij bestaat uit de predikant, ouderlingen voor pastoraat of rentmeesterschap en diakenen en scriba. Eens per maand komt zij bijeen om zaken te bespreken en te besluiten. In de vergaderingen wordt tijd genomen om te zoeken waar de Geest van God waait, om na te denken en te praten over hoe we als geloofsgemeenschap kunnen voortgaan.

Er zijn voor elkaar in lief en leed is het doel van het pastoraat. Aandacht hebben voor elkaar en naar elkaar hoort bij ons allemaal. De Warme Deken vervult daarin een belangrijke rol. Deze groep van 11 kerkleden bezoeken regelmatig de ouderen en anderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of hun vreugde willen delen.

De diaconie geeft met raad en daad ondersteuning aan leden met materiële of financiële problemen. Verder steunt zij diaconale acties in binnen- en buitenland. In de viering collecteren de diakenen en geven zij informatie over de doelen.
De diaconie werkt mee aan projecten over de hele wereld via de activiteiten van Kerk in Actie. En het project Tanzania, waarmee de gemeente al vele jaren een band heeft en die we financieel steunen via plaatselijke acties.

Activiteiten van bezinning en ontmoeting worden vanuit groepen vrijwilligers ingezet. Er is ruimte voor wie iets wil ondernemen en organiseren.

Onze predikant is Ds. Rosemarie van der Hucht

Contact
telefoon: 026 – 3343007
of  e-mail